วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว จัดการประกวดสุดยอดมัคคุเทศก์ โครงการฝึกทักษะภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร 3 ภาษา ภาษาอังกฤษ/ภาษาจีน/ภาษาเขมร
โดยใช้สถานที่ในการประกวดประกอบด้วย
๑. หอประชุมรวมใจภักดิ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต ๑ สำหรับการประกวดภาษาอังกฤษ
๒. ห้องประชุมสมบูรณ์พงษ์ สำนักงานสกสคจังหวัดสระแก้ว สำหรับการประกวดภาษาจีน
๓. ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว สำหรับการประกวดภาษาเขมร
ซึ่งการประกวดเริ่มตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป และในช่วงภาคบ่ายจะมีพิธีเปิดและปิดการประกวด ฯ ในครั้งนี้ ซึ่งได้รับเกียรติจากนายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วมาเป็นประธานในพิธี

รายละเอียดโครงการมีดังนี้
จังหวัดสระแก้วได้อนุมัติให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้วดำเนินการจัดกิจกรรม โครงการฝึกทักษะภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร ๓ ภาษา (ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเขมร) จำนวนเงิน ๑,๗๙๔,๔๐๐ บาท โดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นเด็กและเยาวชนจังหวัดสระแก้ว จำนวน ๙๐๐ คน โดยกำหนดให้มีศูนย์พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารกระจายไปทุกอำเภอ จำนวน ๙ ศูนย์ ๆ ละ ๑๐๐ คน ได้แก่ โรงเรียนสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว (ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน) โรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก อำเภอวัฒนานคร (ภาษาอังกฤษ ภาษาเขมร) โรงเรียนอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ (ภาษาอังกฤษ ภาษาเขมร) โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม อำเภอเขาฉกรรจ์ (ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน) โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม อำเภอวังน้ำเย็น (ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน) โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม อำเภอคลองหาด (ภาษาอังกฤษ ภาษาเขมร) โรงเรียนทัพพระยาพิทยา อำเภอโคกสูง (ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน) โรงเรียนตาพระยา อำเภอตาพระยา (ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน) โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม อำเภอวังสมบูรณ์ (ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน) ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร ตั้งแต่วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๑ – ๒๘ เมษายน ๒๕๖๑ โดยการจัดเป็นห้องเรียนอำเภอละ ๒ ห้องเรียน จัดกิจกรรมในวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา ๐๙-๑๖.๐๐ น. จำนวน ๑๗ ครั้ง รวม ๑๐๒ ชั่วโมง
จาการดำเนินการจัดกิจกรรม กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา ได้นำรูปแบบ การประเมินประสิทธิผลการอบรมของเคริกแพตทริก (Kirkpatrick) ร่วมประเมินในการประเมินผลผลิต มาใช้ในการประเมินโครงการฝึกทักษะภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร ๓ ภาษา ในครั้งนี้ โดยจัดเวทีประกวดสุดยอดมัคคุเทศก์ ในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ มีผู้ร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น ๑๕๖ คน ดังนี้
๑. คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ จำนวน ๑๑ คน
๒. คณะกรรมการพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระแก้ว จำนวน ๑๑ คน
๓. หัวหน้าหน่วยงานทางการศึกษา จำนวน ๑๐ คน
๔. ผู้บริหารโรงเรียนทั้ง ๙ ศูนย์ จำนวน ๙ คน
๕. คณะกรรมการศูนย์ ๙ ศูนย์ จำนวน ๒๕ คน
๖. เด็กและเยาวชน จำนวน ๙๐ คน และคณะกรรมการคัดเลือกตัวแทนศูนย์ในการนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดสระแก้วต่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วภาษาละ ๑ ศูนย์ รวม ๓ ศูนย์

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ ถ่ายภาพ/รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

ข่าวที่ผ่านมา