จัดการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริๆ จังหวัดสระแก้ว

วันอังคารที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว จัดการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริๆ จังหวัดสระแก้ว ณ ห้องประชุมเสมาบูรพา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว โดยมีนายสมาน เวียงปฏิ ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานการประชุม
ซึ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้วได้จัดทำโครงการนิเทศ ติดตาม สถานศึกษาในโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ปีงบประมาณ 2565 เพื่อติดตามการดำเนินงานตามโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนของสถานศึกษาที่เป็นสมาชิก อพ.สธ. ในจังหวัดสระแก้วและตรวจเยี่ยมสถานศึกษาที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ (งบยุทธศาสตร์จังหวัด) ของจังหวัดสระแก้ว ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 ถึง 2565 เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตามแผนการนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยที่ประชุมได้พิจารณาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเครื่องมือการตรวจเยี่ยมนิเทศ ติดตาม และกำหนดปฏิทินการตรวจเยี่ยมนิเทศติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานในสถานศึกษาทั้ง 9 อำเภอละ 3-4 แห่ง
รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒร์ รายงาน