จัดประชุมคณะกรรมการจัดงานวันครู อำเภอเมืองสระแก้ว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันอังคารที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว จัดประชุมคณะกรรมการจัดงานวันครู อำเภอเมืองสระแก้ว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ โดย ดร.ณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุม และผู้แทนหน่วยงานทางการศึกษา และประธานเครือข่ายการศึกษา ในอำเภอเมืองสระแก้ว เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเสมาบูรพา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว โดยคณะกรรมการร่วมกันวางแผนการจัดงานวันครู ของอำเภอเมืองสระแก้ว โดยกำหนดจัดงานในวันจันทร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖   ในหัวข้อแก่นสาระ “พลังครู คือ หัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพ การศึกษา : Teacher’s Power is the Heart of Transforming the Education Quality โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบพิธีระลึกถึง พระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมสามัคคีระหว่างครู และความเข้าใจอันดีระหว่างครูกับประชาชน และส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบ วิชาชีพทางการศึกษาที่ประกอบคุณงามความดีให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน และเป็นแบบอย่างให้เยาวชนได้ยึดถือปฏิบัติตาม