จำนวนสถานศึกษา/ หน่วยงานทางการศึกษา นักเรียน และครู ในจังหวัดสระแก้ว ทุกสังกัด

จำนวนโรงเรียนในจังหวัดสระแก้ว 60