ช่องทางการให้บริการประชาชนของศูนย์บริการประชาชนสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอแจ้งช่องทางการให้บริการประชาชนของศูนย์บริการประชาชนเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วในการติดต่อ ขอทราบข้อมูลทั่วไป และแจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ขอความเป็นธรรม ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษา และเบาะแสพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของผู้บริหาร ข้าราชการครู นักเรียน นักศึกษา โดยผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในช่องทาง facebook โดยใช้ชื่อเพจ “ศูนย์บริการประชาชนกระทรวงศึกษาธิการ” http://facebook.com/1579service

สอบถามได้ค่ะ