สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ ผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ http://servey.ocsc.go.th/pm/

ข่าวที่ผ่านมา