ตอบแบบสำรวจข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ ผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ http://servey.ocsc.go.th/pm/