ติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน

วันศุกร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ดร.ณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้    นางมณีรัฎ เทียมครู รองศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว นางสาวณัฐวรา เอกฉัตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางระพีพรรณ ทินโชคชัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานขับเคลื่อนโคกหนองนา และตรวจเยี่ยมสนามแข่งขันทักษะพื้นฐานการประกวดผลงานสะเต็มศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ณ วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว