ติดตาม ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจ นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา

วันศุกร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  เวลา ๑๓:๓๐ น. ดร.ณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว  เวลา ๑๓:๓๐ น. ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจ นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ โรงเรียนสามัคคีสกุลอรุณวิทยา และโรงเรียนอนุบาลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑