นายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว นำข้าราชการในสังกัดประกาศเจตจํานงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว นายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว นำข้าราชการในสังกัดประกาศเจตจํานงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว
โดยมุ่งเน้นที่จะบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาลโดยให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อสร้างศรัทธาและความเชื่อมั่นแก่สังคม ภายใต้นโยบาย(ฉบับย่อ)ดังนี้
1. ด้านความโปร่งใส คือเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานภารกิจของหน่วยงานรวมถึงข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในการร่วมทดสอบ
2. ด้านความพร้อมรับผิดคือมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติราชการอย่างเต็มประสิทธิภาพภายใต้กฎหมายระเบียบวิธีการที่ถูกต้องรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการบริหารงานและพร้อมที่จะถูกตรวจสอบ
3. ด้านความปลอดภัยจากการทุจริตคือปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่เพื่อประโยชน์แก่ตนเอง
4. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร คือไม่ยอมรับการทุจริตทุกประเภทและไม่เพิกเฉยที่จะดำเนินการเพื่อยับยั้งการทุจริต
5. ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน คือ กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน อำนวยความยุติธรรมโปร่งใสให้การบริหารงานบุคคลและบริหารจัดการงบประมาณ
รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน