นายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว นำข้าราชการในสังกัด ซึ่งประกอบด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ ที่รับผิดชอบตัวชี้วัดการประเมินฯ ต้อนรับและนำเสนอผลการปฏิบัติราชการ ต่อคณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว โดยมีนายโกเมศ กลั่นสมจิตต์ รองศึกษาธิการภาค 9 เป็นประธาน

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์  รายงาน

By โสภณวิชญ์ กัณเหตุ

5 มิ.ย.60 วันเกิด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

ข่าวที่ผ่านมา