นำเสนอผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562

นายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว นำข้าราชการในสังกัด ซึ่งประกอบด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ ที่รับผิดชอบตัวชี้วัดการประเมินฯ ต้อนรับและนำเสนอผลการปฏิบัติราชการ ต่อคณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว โดยมีนายโกเมศ กลั่นสมจิตต์ รองศึกษาธิการภาค 9 เป็นประธาน

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์  รายงาน