ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

มาตรการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์และการประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019

http://www.skp.moe.go.th/index.php/2018-04-24-09-12-38/139-2020-01-30-08-34-12