ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว