ประกาศกำหนดพื้นที่นวัตกรรม

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การกำหนดพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา สำนักนายกรัฐมนตรีประกาศกำหนดให้จังหวัดสระแก้วเป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕