ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการและนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ประกาศขึ้นบัญชีนักทรัพย์ฯ+นักวิชาการเงินฯ