ประกาศคณะกรรมการ พ.ส.ธ. ประจำงวดที่ 11/2562 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2562