ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือกครู “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” จังหวัดสระแก้ว

ตามประกาศมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี 2562 (ประเทศไทย) ลงวันที่ 30 เมษายน 2561 กำหนดให้มีการสรรหาและคัดเลือกครู “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” จังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2562 นั้น
บัดนี้ การสรรหาและคัดเลือกครู “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” จังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2562 ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว คณะกรรมการคัดเลือกครู “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” จังหวัดสระแก้ว จึงขอแจ้งประกาศมาพร้อมเอกสานที่แนบมานี้
รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน