ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ (สัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

รายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษาฯ