ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ค (สัมภาษณ์) และแบบคำร้องขอดูคะแนน

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ค (สัมภาษณ์) พร้อมทั้ง ขั้นตอนการขอดูคะแนน