ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิสอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

บัญชีรายละเอียดสนามสอบ/ห้องสอบ ภาค ก และภาค ข (ข้อเขียน)

1. สนามสอบโรงเรียนสระแก้ว

ภาษาอังกฤษ

ฟิสิกส์

นาฏศิลป์

การเงินและบัญชี

ดนตรีศึกษา

ดนตรีสากล

ศิลปศึกษา

แผนผังสนามสอบ โรงเรียนสระแก้ว ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ 2563

2. สนามสอบโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว

ปฐมวัย

ภาษาไทย

จิตวิทยาและการแนะแนว  

คณิตศาสตร์

แผนผังสนามสอบ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2563

3. สนามสอบโรงเรียนอรัญประเทศ

พลศึกษา

ประถมศึกษา

คหกรรม

ภาษาจีน

แผนผังสนามสอบ โรงเรียนอรัญประเทศ ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2563 

 

 

ข่าวที่ผ่านมา