ดาวน์โหลดเอกสารด้านล่างนี้

ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิสอบ

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

แนบท้ายประกาศดังนี้

กำหนดการสอบแข่งขันฯ

1. คณิตศาสตร์

2. ภาษาไทย

3. ภาษาอังกฤษ

4. วิทยาศาสตร์

5. ฟิสิกส์

6. เคมี

7. สังคมศึกษา

8. พลศึกษา

9. ดนตรีศึกษา

10. ดนตรีสากล

11. นาฏศิลป์

12. คอมพิวเตอร์

13. เกษตร

14. ประถมศึกษา

15. ปฐมวัย

16. จิตวิทยาและการแนะแนว

17. บรรณารักษ์

18. การเงิน-การบัญชี