ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเพิ่มเติมจำนวน 2 ตำแหน่ง รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดประกาศรับสมัครและเอกสารต่างๆได้ที่ www.moe.go.th หัวข้อ”ข่าวประกาศ” และ www. ops.moe.go.th หัวข้อ “ข่าวประกาศ”