ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ (เพิ่มเติม)