ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงผ่านระบบ ZOOM

📢📢📢ขอประชาสัมพันธ์ท่านใดสนใจ ☘️☘️☘️
การอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์พัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงของผู้เรียน
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด้วย Professional Learning Community : ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ความหมายของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ผ่านทางระบบ zoom meeting
ในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐น. – ๑๕.๐๐ น.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒

  1. การปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียนด้วยแนวคิดชุมซนแห่งการเรียนรู้ทาง วิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)ปฏิบัติการ “ระเบิดใน ID Plan ด้วยการสืบสอบแบบชื่นชมและสุนทรียสนทนา” โดย รศ.ดร.สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา อาจารย์ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  2. อภิปรายเรื่อง ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) คืออะไร มีองค์ประกอบอย่างไรบ้าง? มีคุณค่าและประโยชน์อย่างไร? เกี่ยวข้องกับการศึกษาบทเรียนอย่างไร? โดย รศ.ดร.สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา
  3. ปฏิบัติการ “การสร้างทีมและวางแผนปฏิบัติการศึกษาบทเรียน” เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของ PLC ในโรงเรียน และเพิ่มคุณภาพ การเรียนรู้และการพัฒนาของทุกคน” โดย รศ.ดร.สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา
  4. การออกแบบและการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้เชิงรุกแบบร่วมมือรวมพลัง ด้วย Co-๕ Steps และการนำเสนอ โดย รศ.ดร.สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา

หมายเหตุ

รับจำนวนจำกัด ครูรักการเรียนรู้การสอนภาษาไทย
  1. เปิดกล้องสนทนา
  2. เตรียมอุปกรณ์ กระดาษ A4 อย่างละ 1 แผ่น 5 สี ประกอบด้วย สีชมพู เขียว เหลือง ฟ้า ขาว
  3. ได้เกียรติบัตร