ประชาสัมพันธ์จัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีความจำเป็นต้องจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยจะดำเนินการรื้อถอนสายสื่อสารและอุปกรณ์สื่อสารที่ไม่ได้รับอนุญาตติดตั้งบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พร้อมจะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำการละเมิดดังกล่าว เนื่องจากส่งผลให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับความเสียหายต่อความมั่นคงและระบบจำหน่ายไฟฟ้า รวมทั้งส่งผลต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ในการนี้จึงขอแจ้งให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้รับทราบแนวทางการดำเนินการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดของเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ www.sakaeo.go.th