ประชาสัมพันธ์(ร่าง)หลักสูตรต่อต้านการทุจริต

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ดำเนินการจัดทำหลักสูตรหรือชุดการเรียน และสื่อประกอบการเรียนรู้ด้านการป้องกันการทุจริต จำนวน ๒ หลักสูตร/ชุดการเรียนรู้ ได้แก่ ๑) เรื่องการพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ๒) เรื่อง การพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนนำ (ร่าง) หลักสูตรฯ ไปทดลองใช้ในการจัดการเรียนรู้ คลิกที่นี่