สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ส่งคำสั่งกระทรวงศึกษาธิกา ที่ สร 804/2562 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารคำสั่งดังกล่าวได้ที่ http://www.bga.moe.go.th