ประชุมการพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระแก้ว ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดสระแก้ว ในรูปแบบ SAKAEO MODEL ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น.นายสมาน เวียงปฏิ ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว และนางสาวกมลวรรณ กลั่นเกลี้ยง รองศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมประชุมการพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระแก้ว ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดสระแก้ว ในรูปแบบ SAKAEO MODEL ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมศานิตย์ นาคสุขศรี อาคาร ดร.สุชาติ อุปถัมภ์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว โดยมีนายปริญญา โพธิสัตย์ ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน และมีผู้แทนหน่วยงานทางราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดสระแก้วที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาเข้าร่วมประชุม
1.. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดสระแก้วสระแก้ว ในรูปแบบ SAKAEO MODEL ด้วยการพัฒนา 6 ขั้นตอน โดยทุกขั้นตอนใช้กระบวนการ PDCA ประจำปี 2565 แบบความร่วมมือมีการดำเนินการโครงการเร่งด่วนในปี 2565 จำนวน 4 โครงการควบคู่กับ 12 นโยบายและ 7 วาระเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ
ประกอบด้วย
1.1 โครงการอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็น
1.2 โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะให้กับโรงเรียนจำนวน 327 แห่ง (ในจังหวัดสระแก้ว)
1.3 โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ active learning ที่สอดคล้องกับหลักสูตรฐานสมรรถนะ
1.4 โครงการพัฒนาอาชีพและการเพิ่มรายได้ระหว่างเรียนให้กับผู้เรียน
2. คณะทำงานของการดำเนินงานตามโครงการเร่งด่วน 4 โครงการ ประกอบด้วย
– คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
– คณะกรรมการที่ปรึกษา
– คณะกรรมการผู้สื่อข่าว
– คณะกรรมการดำเนินงาน
รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน