ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่ ๕ ปี ๒๕๖๖

วันจันทร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่ ๕ ปี ๒๕๖๖  จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ โดยนายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุม และนางณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เป็นเลขานุการฯ การประชุมในครั้งนี้นำเสนอผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ (ฝ่ายสืบเสาะ ตรวจสอบ และเรียบเรียงข้อมูล) ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ของครูผู้ได้รับการเสนอชื่อ จำนวน ๒ ราย และสรุปข้อมูลเพื่อให้คณะกรรมการระดับจังหวัด พิจารณาคัดเลือกครู ผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่ ๕ ปี ๒๕๖๖ จังหวัดสระแก้ว จำนวน ๑ ราย เพื่อนำเสนอไปยังมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ทั้งนี้ คณะกรรมการระดับจังหวัดจะนำผลการพิจารณาคัดเลือกครู เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วลงนามประกาศต่อไป

สอบถามได้ค่ะ