ประชุมคณะกรรมการจัดงานเผยแพร่ผลการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 8 มกราคม 2562 นายพีระพงษ์ ไชยทองศรี รองศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานเผยแพร่ผลการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดให้มีการนำเสนอผลงานของกระทรวงศึกษาธิการตามนโยบายรัฐบาลในรอบ 4 ปีที่ผ่านมา มีรูปแบบการจัดงานในลักษณะการบูรณาการระหว่างการจัดงานวันครู ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจผลการดำเนินงานในรอบ 4 ปีของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อให้สาธารณชนเกิดเจตคติที่ดีมีความศรัทธาเชื่อมั่นและให้ความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่ง นำมาซึ่งภาพลักษณ์ที่ดีต่อกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้กำหนดการจัดงานในส่วนกลางในวันที่ 16-18 มกราคม 2562 ณ หอประชุมคุรุสภาและบริเวณโดยรอบกระทรวงศึกษาธิการ และในส่วนภูมิภาคได้มอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาและภาคีเครือข่าย โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน โดยได้กำหนดให้จัดกิจกรรมในวันที่ 16 มกราคม 2562 รูปแบบการจัดนิทรรศการผลงานความสำเร็จเชิงประจักษ์
ประเด็นที่ 1 คุณธรรมนำครูไทย นำเสนอเรื่องศาสตร์พระราชาหลักการทรงงานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในหลวงรัชกาลที่ 9 และพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในรัชกาลที่ 10 การส่งเสริมธรรมาภิบาลในสถานศึกษาการพัฒนาครูทั้งระบบ การส่งเสริมความก้าวหน้าและยกย่องเชิดชูเกียรติครูสวัสดิการและสวัสดิภาพครู การผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ประเด็นที่ 2 สานพลังเครือข่าย นำเสนอการมีส่วนร่วมจากพลังประชารัฐและความร่วมมือต่างๆ ทวิภาคี การส่งเสริมการเรียนรู้ด้านอาชีพการมีงานทำ การจัดการศึกษาสำหรับผู้สูงอายุ การจัดการศึกษาในพื้นที่พิเศษ การพัฒนาโครงข่ายอินเตอร์เน็ตและเน็ตความเร็วสูง การจัดระบบฐานข้อมูล Big Data การมีส่วนร่วมกับหน่วยงานในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการและภาคีเครือข่าย
ประเด็นที่ 3 สร้างเด็กไทย 4.0 นำเสนอเรื่องผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และ 10 สมรรถนะเน้นการใช้นวัตกรรมเพื่อการศึกษา ดิจิทัลเพื่อการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) การพัฒนาผู้เรียนด้านภาษาต่างประเทศ การนำเสนอผลงานนวัตกรรมชั้นนำของผู้เรียนและจัดแสดงการสอนทักษะของผู้ประกอบการส่งเสริมทักษะความเป็นเลิศเฉพาะด้าน การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม จิตอาสา และการสร้างภูมิคุ้มกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน