ประชุมคณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

วันที่ 11 ธันวาคม 2561 นายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมยูงทอง โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว โดยมีนายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธาน โดยจะจัดให้มีการแสดงความสามารถของนักเรียน นิทรรศการ ผลงาน ผลผลิตด้านการศึกษา และเทคโนโลยี การแจกของขวัญของรางวัลและอาหารสำหรับเด็กที่มาร่วมงาน ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมและแสดงศักยภาพด้านงานวิชาการ งานอาชีพ ศิลปะดนตรี กีฬาและการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารภายใต้กิจกรรมค่านิยมหลัก 12 ประการ ซึ่งงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 จะตรงกับวันที่ 12 มกราคม 2562 โดยจะใช้สถานที่ในการจัดงานคือโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน