วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว โดยคุรุสภาจังหวัดสระแก้ว ได้ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้สมคววรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 จังหวัดสระแก้ว ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว โดยมีนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน ทั้งนี้นายไสว สารีบท ได้มอบกระเช้าดอกไม้ให้แก่นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ในโอกาสที่มารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วและประธานในการประชุมเป็นครั้งแรก
โดยมีเรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบดังนี้
1. วิธีการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่ 4 ประจำปี 2564
2. การเสนอชื่อครูผู้สมควรด้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่ 4 ประจำปี 2564
3. การดำเนินงานการสืบเสาะและเก็บข้อมูลเชิงประจักษ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อฯ
ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อรับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ประจำปี 2564 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการคัดเลือกส่วนกลาง
 
รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

By โสภณวิชญ์ กัณเหตุ

5 มิ.ย.60 วันเกิด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

ข่าวที่ผ่านมา