ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

วันที่ 21 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว นายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 10/2561 โดยมีนาย ณัฏฐชัย นำพูลสุขสันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน เพื่อร่วมพิจารณา ข้อราชการ นโยบายและจุดเน้นด้านการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในปีงบประมาณ 2562 การขับเคลื่อนภาระงานของผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 การขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดสระแก้ว พิจารณาโครงการ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะ ฯ การย้ายและการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดสระแก้ว และพิจารณาข้อราชการส่วนอื่นๆ

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์. รายงาน