วันที่ 24 สิงหาคม 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้วได้จัดประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 7/2563 โดยมีนายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานและมี ดร.ไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เป็นเลขานุการ
ซึ่งมีวาระการประชุม ดังนี้
1. ข้อมูลอัตรากำลังครู ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563
2. รายงานผลการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 (6 เดือนแรก)
3. การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564
และมีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้
1. แนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา สมุนไพรศึกษา “พัฒนาสร้างอาชีพ”
2. แนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดสระแก้ว ปีการศึกษา 2563
3. การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ หลักเกณฑ์ ว21/2560
4. การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ หลักเกณฑ์ ว 21/2560
5. การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ
6. การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
7. ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 ด้านความรู้ ความสามารถ ผู้ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
8. ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 ด้านความรู้ ความสามารถ ผู้ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
9. การเกลี่ยและจัดสรรอัตราตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จากสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังครูเกินเกณฑ์ที่ กคศ.กำหนด ไปสถานศึกษาที่มีกำลังอัตราครูต่ำกว่าเกณฑ์ที่ กคศ.กำหนด
10. ข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ขอย้ายกรณีพิเศษ
11. ขออนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิที่กคศ.รับรอง
12. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู ขอโอนไปสังกัดส่วนราชการอื่นๆ
13. การเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
14. การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2563
15. การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
16. การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ออกจากราชการไป แล้วสมัครเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

By โสภณวิชญ์ กัณเหตุ

5 มิ.ย.60 วันเกิด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

ข่าวที่ผ่านมา