วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ดร.ไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ณ ห้องประชุมเสมาบูรพา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว โดยมีนายณัฏฐชัย นำพูนสุขสันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน โดยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว มีวาระในการประชุม ดังนี้
1. ประกาศรายชื่อครูรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4/2564
2. รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (o-net) ปีการศึกษา 2563
3. รายงานผลการประเมินการอ่านของผู้เรียนด้วย Reading Test (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 และรายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563
4. รายงานผลการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 (6 เดือนแรก)
5. รายงานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2 (6 เดือนหลัง)
6. หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
7. การบริหารอัตรากำลังสำหรับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีพ.ศ 2564
8. การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2564
ทั้งนี้คณะกรรมการศึกาาธิการจังหวัดสระแก้ว ได้มีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณาดังนี้
1. การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2564
2. การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนาญการ
3. การขอคุณวุฒิระดับปริญญาโทมาลดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในการขอมีวิทยฐานะครูชํานาญการ
4. การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
5. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ขอย้ายกรณีพิเศษ 6. ขออนุมัติให้โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
7. ประกาศตำแหน่งว่างเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค (2)
8. ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู กรณีพิเศษ
9. การย้ายผู้บริหารสถานศึกษาตามประกาศกำหนดตำแหน่งว่างเพิ่มเติม
10. ขอความเห็นชอบรายชื่อคณะกรรมการรับนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

By โสภณวิชญ์ กัณเหตุ

5 มิ.ย.60 วันเกิด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

ข่าวที่ผ่านมา