ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา

นายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยคณะทำงาน จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษาจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 1/2561 ในวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 ณ ห้องประชุมศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว โดยมีนายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธาน ซึ่งดำเนินการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการที่ได้ประกาศจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และให้แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แนวทาง มาตรการ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษา อำนวยการ สั่งการ เร่งรัด กำกับ ดูแล ตรวจสอบและติดตามประเมินผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา และดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา ทุกเดือน แล้วรายงานผู้ว่าราชการจังหวัด และศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ (ศอ.ปส.ศธ.) ทราบ
รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน