ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดสระแก้ว

วันพุธที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.ณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) จังหวัดสระแก้ว เข้าประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสระแก้ว ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สำนักงาน สกสค.จังหวัดสระแก้ว  โดยมีนายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุม