วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 นายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดสระแก้ว (สกสค.) ณห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดสระแก้ว โดยมีนายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์  รายงาน

By โสภณวิชญ์ กัณเหตุ

5 มิ.ย.60 วันเกิด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว