วันที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้วเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดสระแก้ว ประจำเดือนสิงหาคม 2562 (ครั้งที่ 8/2562) ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงาน สกสค. จังหวัดสระแก้ว โดยมีนายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สกสค.เป็นยประธาน
เรื่องเพื่อพิจารณา 1) การติดตามสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ค้างชำระเงินค่าสงเคราะห์รายศพเกิน 3 งวดขึ้นไป กำหนดแนวทางการติดตามสมาชิก และทายาท 2) การค้นหาผู้ที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตจากการกู้เงินโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.-ช.พ.ส. และโครงการพัฒนาชีวิตครู เพื่อต้องการเผยแพร่และยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา 3) โครงการ “บริการฉับไวไปถึงที่” วัตถุประสงค์ให้้บริการสมาชิก ณ สถานที่ปฏิบังานหรือบ้านพัก (กรณีสมาชิกไม่สะดวกในการเดินทางติดต่อ) เพื่อให้สมาชิกได้แสดงเจตนาระบุตัวผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน เช่น โรงเรียนใดมีสมาชิกยังไม่ทำการระบุฯ ให้รวบรวมจำนวนครูและแจ้งสำนักงานฯ เพื่อเข้าไปให้บริการ

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

By โสภณวิชญ์ กัณเหตุ

5 มิ.ย.60 วันเกิด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว