ประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลการย้ายและจัดทำรายละเอียดการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 11 มีนาคม 2563 นายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลการย้ายและจัดทำรายละเอียดการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว โดยที่ประชุมได้พิจารณาการตรวจสอบข้อมูลการย้ายและจัดทำรายละเอียดของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูที่ยื่นคำร้องขอย้าย กรณีปกติ พ. ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 8 – 28 มกราคม 2563 รวมทั้งสิ้น 149 ราย
ทั้งนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้แจ้งตำแหน่งว่างของข้าราชการครูสายงานการสอนดังนี้
1.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 จำนวน 32 อัตรา
2.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 2 จำนวน 22 อัตรา
3.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 จำนวน 15 อัตรา

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน