วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 นายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ดำเนินการจัดการประชุมคณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดสระแก้ว ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมศานิตย์ นาคสุขศรี วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว โดยมีนายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน มีตัวแทนที่ของส่วนราชการที่เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย
1.นายอำเภอทุกอำเภอ
2.ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3. ศึกษานิเทศก์
4. ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5. ผู้แทนภาคเอกชน
6. ผู้ทรงคุณวุฒิ
7. ผู้อำนวยการกลุ่มในเขตพื้นที่การศึกษา
รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

By โสภณวิชญ์ กัณเหตุ

5 มิ.ย.60 วันเกิด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

ข่าวที่ผ่านมา