ประชุมคณะทำงาน การจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ

วันที่ 25 ธันวาคม 2560 นายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ร่วมประชุมคณะทำงานจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ณ ห้องประชุมยูงทอง โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว โดยมีนายพรพจน์ เพ็ญภาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว มาเป็นประธานการประชุม และมีหัวหน้าส่วนราชการมาร่วมประชุม เพื่อให้เด็กและเยาวชนตระหนักในความสำคัญ ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 ซึ่งได้อนุมัติในหลักการให้กระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ เป็นประจำทุกปี มีจุดมุ่งหมายเพื่อการเผยแพร่ปฎิญญาสากลว่าด้วยสิทธิเด็กและเยาวชน ให้สังคมเห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชน จึงได้กำหนดให้วันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม เป็นวันเด็กแห่งชาติ สำหรับปี 2561 ตรงกับวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 จากการประชุมได้กำหนดแนวทางทางการจัดกิจกรรม ควรเป็นกิจกรรมตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ว่าด้วยสิทธิเด็กและเยาวชน กิจกรรมเผยแพร่พระบรมราโชวาท กิจกรรมส่งเสริมความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ กิจกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความสามารถ จัดกิจกรรมเผยแพร่พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภายใต้กิจกรรมค่านิยมหลัก 12 ประการ

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน