วันที่ 7 มีนาคม 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว โดยมีนายจุมพล สว่างสาลี เป็นประธาน ซึ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ได้ดำเนินการยกร่างแผนพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยเชิงบูรณาการของจังหวัดสระแก้ว (พ. ศ. 2560-2564) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ในการประชุม ครั้งที่ 6/2561 (เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561) ซึ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้วจะประกาศใช้เป็นแนวทางให้หน่วยงานทางการศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และและผู้เกี่ยวข้องนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยในจังหวัดสระแก้วต่อไป /////รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ ถ่ายภาพ/รายงาน

By โสภณวิชญ์ กัณเหตุ

5 มิ.ย.60 วันเกิด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

ข่าวที่ผ่านมา