ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้สมคววรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดสระแก้ว

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว โดยคุรุสภาจังหวัดสระแก้ว ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้สมคววรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดสระแก้ว (ฝ่ายสืบเสาะตรวจสอบและเรียบเรียงข้อมูล) ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว โดยมีนายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดสระแก้วเป็นประธาน
โดยคุรุสภาจังหวัดสระแก้วได้นำเสนอแผนการดำเนินงานการสืบเสาะและเก็บข้อมูลเชิงประจักษ์ต่อที่ประชุมทราบ
และที่ประชุมได้นำเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาดังนี้
1.สรุปการดำเนินงานในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์
2.การนำเสนอข้อมูลต่อการประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่ 4 ปี 2564 จังหวัดสระแก้ว
3.การเรียบเรียงข้อมูลของผู้ได้รับการคัดเลือกระดับจังหวัดเสนอต่อคณะกรรมการคัดเลือกส่วนกลาง
รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน