ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษ

วันอังคารที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙:๓๐ น. ดร.ณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เพื่อพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว โดยมี นางมณีรัฎ เทียมครู รองศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว   นางสาวปราณี เชื้อชาติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นอนุกรรมการ และนางสุนันทา ประเสริฐศรี ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ณ ห้องประชุมเสมาสระแก้ว สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว