วันที่ 4 สิงหาคม 2553 เวลา 09.30 น. นายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว (2) โดยมีระเบียบวาระแจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้

1.การจัดสรรโควตาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่จ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดที่มีผลงานดีเด่น กระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ 2562

2. เกณฑ์การพิจารณาพิจารณาผู้สมควรได้รับการบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษ ปีงบประมาณ 2562

3. การดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

4. การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษ ประจำปี ๒๕๖๒ แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์  รายงาน

By โสภณวิชญ์ กัณเหตุ

5 มิ.ย.60 วันเกิด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

ข่าวที่ผ่านมา