วันที่ 26 สิงหาคม 2562 นายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว โดยมีนายศักดิ์ชัย บรรณสาร เป็นประธาน เพื่อหารือข้อราชการเกี่ยวกับการพิจารณาวิทยฐานะของข้าราชการในจังหวัดสระแก้ว และข้อราชการอื่นๆ

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน