วันที่ 24 มกราคม 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว จัดประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว โดยมีนายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เป็นเลขานุการ และมีนายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน
ในการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้ให้ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความประสงค์ขอย้าย เข้าแสดงวิสัยทัศน์ต่อหน้าคณะกรรมการฯ เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาในการโยกย้ายครั้งนี้จำนวน 7 คน

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

By โสภณวิชญ์ กัณเหตุ

5 มิ.ย.60 วันเกิด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

ข่าวที่ผ่านมา