วันที่ 20 สิงหาคม 2563 ดร.ไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว
ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว(1) โดยมีคณะอนุกรรมการฯ จำนวน 9 คน โดยมีนายศักดิ์ชัย บรรณสาร
ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน

By โสภณวิชญ์ กัณเหตุ

5 มิ.ย.60 วันเกิด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

ข่าวที่ผ่านมา