ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระแก้ว

วันที่ 10 มีนาคม 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระแก้ว ณ ห้องประชุมเสมาบูรพา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว โดยมีนายศิระพจน์ จริยาวุฒิกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว เป็นประธาน
โดยที่ประชุมได้ติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ ดังนี้
1. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนของเด็กนักเรียนและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
2. โครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียนดีสี่มุมเมือง
และที่ประชุมได้หาเรื่องเพื่อพิจารณาในประเด็นสำคัญ ดังนี้
1. การฝึกทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่คาดว่าจะจบการศึกษาภาคบังคับ ในปีการศึกษา 2563 แล้วไม่ได้เรียนต่อได้มีการศึกษา 2564 และติดตามให้เข้าเรียน
2.การประกาศรายละเอียดการส่งเด็กที่มีอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับในสถานศึกษาและการจัดสรรโอกาสทางการศึกษา ต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับปีการศึกษา 2565
รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน