วันที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 13:00 น. ดร.ไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ณ ห้องประชุมเสมาสระแก้ว โดยมีนายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน โดยที่ประชุมได้พิจารณาการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหลายตำแหน่ง ,การกำหนดอัตราและตำแหน่งต่างๆ, การพิจารณาเลื่อนหรือให้มีวิทยฐานะ, การจัดสรรตำแหน่งที่ว่างผลจากการเกษียณอายุราชการ, การพิจารณาโยกย้ายและสับเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการ, การเกลี่ยอัตรากำลัง, และพิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการในตำแหน่งต่างๆ เพื่อให้ถุกต้องและมีความโปร่งใสเป็นธรรม และส่งผลการพิจารณาไปยังคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้วพิจารณาอนุมัติ ในลำดับต่อไป

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

By โสภณวิชญ์ กัณเหตุ

5 มิ.ย.60 วันเกิด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

ข่าวที่ผ่านมา